Algemene voorwaarden Horsepassion.nl

Algemeen

 • Horsepassion.nl, gevestigd te Weert is opgericht door Sandra Metten-Louwers en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 80572251
 • Horsepassion.nl verzorgt gedragstrainingen van paarden, instructie en ruitercoaching aan eigenaren of verzorgers van paarden.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Horsepassion.nl en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Op de website www.horsepassion.nl, bij het maken van de eerste afspraak alsmede op de factuur wordt naar de algemene voorwaarden verwezen.
 • Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 • De overeenkomst bevat voor Horsepassion.nl een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Overeenkomst

 • Afname van diensten alsmede deelname aan instructie of evenementen geschiedt uitsluitend op eigen risico.
 • Tijdens het afnemen van diensten van Horsepassion.nl is het dragen van een veiligheidscap en stevig schoeisel verplicht. Horsepassion.nl is niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze regel.
 • Horsepassion.nl stelt geen (medische) diagnoses en geen enkele vorm van training is een vervanging voor de zorg van een dierenarts.
 • De opdrachtgever informeert Horsepassion.nl volledig over de gezondheidstoestand van het paard.
 • De opdrachtgever of een vervanger is aanwezig bij de trainingen door Horsepassion.nl.

Investering en betalingsvoorwaarden

 • De actuele tarieven staan vermeld op de website www.horsepassion.nl of zijn op te vragen bij Horsepassion.nl.
 • Bij afspraken op eigen locatie van de klant worden er reiskosten in rekening gebracht per gereden kilometer vanaf 6002 AH.
 • Betaling geschiedt direct na iedere sessie contant of door middel van een betaalverzoek. Betaling vindt in ieder geval plaats binnen 7 dagen, of indien dat eerder is, vóór de volgende sessie.
 • De factuur wordt na iedere sessie digitaal verstuurd.
 • In het geval van afname van een pakket, wordt de factuur na de eerste sessie digitaal verstuurd, met daarop de sessies uit het pakket. Betaling vindt in ieder geval plaats binnen 7 dagen, of indien dat eerder is, vóór de volgende sessie.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Horsepassion.nl gerechtigd verdere begeleiding/trainingen op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

 • Tijdig verzetten van de afspraak voor training, instructie of coaching per app of telefoon is mogelijk. Ook kan de opdrachtgever de afspraak zelf verzetten via de beschikbaar gestelde agenda-app. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur vóór aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Tijdig verzetten van een evenement of deelname aan een evenement is per telefoon mogelijk. Bij verhindering kan een evenement tot 30 dagen vóór aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering korter dan 30 dagen vóór aanvang wordt 75% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Horsepassion.nl is ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als het gevolg van het niet in acht nemen van de aanwijzingen dan wel instructies van Horsepassion.nl of de veiligheidsvoorschriften die gelden tijdens, voor en na de training/coaching. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het eigen handelen.
 • De aansprakelijkheid Horsepassion.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Horspassion.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Bij een klacht wordt verzocht om binnen 7 dagen na de situatie contact op te nemen met Horsepassion.nl, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.